Algemene voorwaarden Europersing Liessel


HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN


Artikel 1 Aanduidingen, begripsbepaling:

Verstaan wordt onder:

1.1 opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die het werk opdraagt;

1.2 Europersing: Europersing;

1.3 het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering;

1.4 overeenkomst: de tussen opdrachtgever en Europersing tot stand gekomen overeenkomst van
aanneming van werk;

1.5 dag: kalenderdag;

1.6 werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende,
dan wel door Europersing vastgestelde, dan wel door de
overheid, dan wel bij of krachtens (collectieve) arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of
feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;

1.7 onwerkbare dag: een werkdag respectievelijk halve werkdag waarop door omstandigheden buiten
schuld van Europersing gedurende tenminste vijf respectievelijk tenminste twee uren door
het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt;

1.8 adviezen van algemene aard: adviezen welke niet uitsluitend voor het betreffende werk worden
gegeven;

1.9 bestek: omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden met inbegrip van eventuele verstrekte
nota’s van inlichtingen;

1.10 gevolgschade: de schade ontstaan ten gevolge van het werk in de ruime zin des woords.

Artikel 2 Toepassing van de alg. voorwaarden:

Voor zover daar in de overeenkomst niet nadrukkelijk van is afgeweken, zijn deze algemene
voorwaarden integraal van toepassing op alle door Europersing gedane aanbiedingen en
iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Europersing tot uitvoering van werk.
Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door
Europersing zijn aanvaard.

Artikel 3 Ontwerp:

3.1 Europersing aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever
uitgewerkt ontwerp, noch voor door of namens opdrachtgever gegeven adviezen naar aanleiding
van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven
materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt
verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens
het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.

3.2 De door Europersing verstrekte mondelinge informatie en adviezen zijn slechts van
algemene aard en niet bindend.
Artikel 4 Aanbiedingen en prijzen:

4.1 Aanbiedingen zijn indicatief, niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en worden schriftelijk
uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
4.2. Voor rekening van opdrachtgever zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in ieder geval:
a. alle verschuldigde lozingsrechten, huren, precariorechten en overige soortgelijke rechten en kosten;
b. alle gebruiks- en verbruikskosten van water;
c. alle kosten van de voor de uitvoering benodigde vergunningen;
d. alle kosten verband houdende met verontreinigde grond en/of grondwater.
4.3 Tenzij anders is overeengekomen, zijn in de aanneemsom de volgende werkzaamheden niet begrepen:
a. het uitzetten van de boorgeulen en vanggaten;
b. het verplaatsen dan wel afvoeren van losgeboorde grond;
d. het sloopwerk en opnemen of herstellen van bestratingen, beplantingen e.d.
e. het opsporen, in- en uitgraven van kabels en leidingen;
f. uitstroomvoorzieningen, het maken van vaste aansluitingen op de riolering en herstellen en reinigen van watergangen of riolering, waarop het opgepompte water wordt geloosd.
4.4 De door Europersing opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de door of
namens opdrachtgever voor datum prijsaanbieding verstrekte gegevens en de op de datum van
aanbieding geldende belastingen, heffingen, lonen, lasten, materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen
en andere kosten. Indien na datum prijsaanbieding één of meer van bedoelde kostencategorieën een
wijziging ondergaat, zijn opdrachtgever en Europersing gerechtigd de aangeboden of
overeengekomen prijzen na overleg naar evenredigheid te verhogen of te verlagen. Dit laat onverlet
de rechten van Europersing zoals genoemd in artikel 4.3.
4.5 Alle prijzen zijn evenals de wijzigingen in lonen en materialen, verrekenbaar met inachtneming van
het hierna genoemde. Als loonniveau geldt: De CBS regelingslonen per uur voor de bouw- en
installatiebedrijven. Als prijsindexcijfer CBS geldt het indexcijfer van de producentenprijzen afzet
binnenland. In geval van verrekening van lonen, materialen en/of prijzen, informeert Europersing
opdrachtgever omtrent de in het aanbod gehanteerde loon- en materiaalverhouding.

Artikel 5 Opdracht:

5.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genoemd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door
Europersing. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van
Europersing, dan wel uit het feit dat hij met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
5.2 Indien een opdracht door Europersing schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze bevestiging geacht
de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij opdrachtgever binnen tien dagen na
verzending schriftelijk van zijn bezwaren doet blijken.

Artikel 6 Verplichtingen van opdrachtgever:

6.1 Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Europersing tijdig kan beschikken
en blijft beschikken over:
a. de benodigde tekeningen en andere gegevens alsmede, ontheffingen en vergunningen, met
betrekking tot het werk voorafgaand aan en (mede) ten behoeve van de prijsaanbieding
welke wordt gedaan;
b het terrein, het water of de weg waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materiaal en materieel
c.q. hulpmiddelen;
d. noodzakelijke gegevens van grondonderzoek;
e. de benodigde gegevens over de ligging van de bestaande ondergrondse infrastructuur.
6.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen, die niet tot het werk van Europersing behoren, zodanig en zo tijdig worden
verricht, dat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt.
6.3 Alle kosten in verband met de noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen en sancties inclusief maar niet beperkt tot het recht van overpad,
erfdienstbaarheid, precario, eigendom, recht van doorgang of toegang, lozingen - en
onttrekkingskosten van grondwater alsmede degeneratiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 7 Werkterrein:

Opdrachtgever zal in overleg met Europersing voldoende ruimte rond de plaats van de
werkzaamheden ter beschikking stellen, ook in relatie tot werkzaamheden van derden, rekening
houdend met de Arbeidsomstandighedenwet.
Werkzaamheden in verontreinigde grond, al dan niet basisklasse, dienen vooraf gemeld te zijn aan Europersing.

Artikel 8 Bouwstoffen:

Ter beschikking gestelde bouwstoffen door opdrachtgever
8.1 Europersing is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem geleverde materialen. Bij
gebleken onvoldoende kwaliteit is deze verantwoordelijkheid beperkt tot reparatie dan wel
vervanging van de desbetreffende materialen ter keuze van Europersing.
In het werk vrijkomende bouwstoffen
8.2 In het werk vrijkomende bouwstoffen blijven eigendom van opdrachtgever en worden hem op de
plaats van vrijkomen ter beschikking gesteld. Europersing zal opdrachtgever hiervan in
kennis stellen. Opdrachtgever voert deze bouwstoffen af op een dusdanig tijdstip, dat
Europersing geen stagnatie in zijn werkzaamheden ondervindt, dit ter beoordeling van
Europersing.
8.3 In de overeenkomst kan van het bepaalde in het voorgaande lid worden afgeweken met dien
verstande dat kabelrestanten en -garnituren altijd eigendom blijven van opdrachtgever (volgens
richtlijnen van het ministerie van VROM) en dat vrijkomende grond slechts in eigendom over kan
gaan naar Europersing indien hierbij door opdrachtgever een z.g. schone grond verklaring is
overlegd.

Artikel 9 Verplichtingen van Europersing:

9.1 Europersing is verplicht het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst
uit te voeren.
9.2 Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Europersing met
ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd (zoals
bepaald in artikel 10) wordt beschouwd.Artikel 10. Afwijkingen:

10.1 Indien het bestek niet overeenkomt met de tekeningen, prevaleert het bestek.
10.2 Indien de in het bestek en/of de tekening aangegeven afmetingen en/of de toestanden van
bestaande gebouwen, werken etc. niet overeenkomen met de werkelijkheid, is Europersing
verplicht de door hem geconstateerde afwijking ter kennis te brengen van opdrachtgever. De
afwijking geeft recht op verrekening.
10.3 Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken
en terreinen enerzijds en de in het bestek aangeduide toestand anderzijds zoals de ondergrondse
infrastructuur; de aanwezigheid van ondergrondse obstakels waaronder boomstronken, funderingen
en verontreinigde grond, geven, afgezien van de verrekening van meer en minder werk
welke uit het bestek mocht voortvloeien, Europersing aanspraak op bijbetaling, indien die verschillen
van zodanige aard zijn dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor rekening van Europersing
dienen te komen. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid
van de door of namens hem verstrekte gegevens. Het in dit lid bepaalde is ook van toepassing
indien in het bestek geen toestand of gegevens zijn aangeduid, doch de tijdens de uitvoering
blijkende toestand afwijkt van die welke Europersing redelijkerwijs had mogen verwachten.Artikel 11. Oplevering:

11.1 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. hetzij wanneer opdrachtgever na voltooiing aan Europersing te kennen heeft gegeven het
werk te hebben goedgekeurd;
b. hetzij tien dagen nadat Europersing schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat
het werk is voltooid en opdrachtgever in die periode niet kenbaar heeft gemaakt dat hij
bezwaar maakt tegen de oplevering;
c. hetzij tien dagen nadat de factuur met de eindafrekening is verzonden en opdrachtgever heeft
nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
d. hetzij bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever;
11.2 Indien opdrachtgever van mening is dat het werk niet als opgeleverd kan worden beschouwd, is
hij verplicht hiervan, onder opgave van redenen, schriftelijk mededeling te doen aan
Europersing voor afloop van de in lid 1 genoemde opleveringstermijn. Bij het niet voldoen aan
deze verplichting wordt het werk als opgeleverd beschouwd na afloop van de in lid 1 genoemde
opleveringstermijn.
11.3 Geen reden van niet opleveren of het onthouden van goedkeuring aan het werk is in ieder geval:
a. kleine gebreken welke binnen redelijke termijn kunnen worden hersteld;
b. het niet tegelijkertijd met de oplevering leveren van enig onderdeel, door niet aan
Europersing toe te rekenen oorzaken.
11.4 Dit artikel is overeenkomstig van toepassing op deelopleveringen.

Artikel 12 Termijnoverschrijding:

12.1 In geval van niet werkbare werkdagen binnen de overeengekomen uitvoeringsperiode, wordt de
uitvoeringsperiode overeenkomstig verlengd, zonder dat Europersing enige boete en/of
schadevergoeding verschuldigd zal zijn.
12.2 Wanneer zich afwijkingen voordoen als genoemd in artikel 10, heeft Europersing tevens recht
op een overeenkomstige verlenging van uitvoeringstermijn(en).
12.3 De uitvoeringstermijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door opdrachtgever
worden verlengd, hetzij uit eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van
Europersing. Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende
omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van
wijzigingen in de uitvoering van het werk niet van Europersing kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd, heeft hij recht op verlenging van uitvoeringstermijn(en).
12.4 De overeengekomen uitvoeringsperiode zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringsperiode dient de
opdrachtgever eerst in overleg te treden met Europersing. Daarna kan opdrachtgever
Europersing schriftelijk in gebreke stellen.
12.5 Wanneer een overeengekomen uitvoeringsperiode door schuld van Europersing wordt
overschreden nadat Europersing in gebreke was gesteld en er in de overeenkomst een
boeteclausule ter zake is opgenomen, zal Europersing nimmer tot meer gehouden zijn dan tot
betaling van een boete of schadevergoeding voor alle partiële vertragingen tezamen van
maximaal 0,25 % per dag van de overeengekomen aanneemsom zulks tot ten hoogste 5 % van de
overeengekomen aanneemsom van het totale werk.

Artikel 13 Onderhoudstermijn
13.1 In geval een onderhoudstermijn wordt overeengekomen beloopt deze, ingaande onmiddellijk na
de dag waarop deel- of eindoplevering overeenkomstig artikel 11 plaatsvindt:
a. 30 dagen behoudens het in dit lid bepaalde onder b ;
b. voor civiele- en bestratingswerkzaamheden: 3 maanden;
13.2 Europersing is verplicht de in artikel 11 lid 3 onder a bedoelde kleine gebreken zo
spoedig mogelijk te herstellen voor rekening van Europersing.
13.3 Europersing is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo
spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering van die waarvoor opdrachtgever verantwoordelijkheid
draagt en/of waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is.
13.4 In geval er tijdens de onderhoudstermijn voor civiele- en bestratingswerkzaamheden, als bedoeld
in lid 1, blijkt dat voor deugdelijke uitvoering noodzakelijke grondverbetering moet worden aangebracht, wordt dit verrekend als meerwerk.

Artikel 14 Aansprakelijkheid :

14.1 Europersing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onderdelen, materialen en/of constructies
die door opdrachtgever zijn voorgeschreven.
14.2 Europersing is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Europersing toe te rekenen tekortkoming.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade ( waaronder mede begrepen
bedrijfsschade, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke).
Opdrachtgever vrijwaart Europersing hiervoor en dient zich desgewenst tegen deze
schade te verzekeren.
b. Europersing is niet aansprakelijk voor de schade (welke ook) die door of tijdens de
uitvoering van het werk of de montage van de geleverde zaken of installaties wordt
toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, behoudens en voor zover Europersing
daarvoor verzekerd is.
c. Europersing is tevens niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels en
leidingen en voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade, indien en voor zover de aan
hem door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan
onjuistheden of onnauwkeurigheden bevatten of onvolledig zijn, dan wel de ligging aan hem
niet is meegedeeld.
d. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Europersing
niet aansprakelijk.
e. De door Europersing te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door
opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door
opdrachtgever geleden schade.
14.3 Voor vergoeding van schade als bedoeld in artikel 15.2 komt alleen die schade in aanmerking waartegen Europersing verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
14.4 Opdrachtgever zal Europersing vrijwaren van elke aanspraak van derden als genoemd in het
vorige lid onder a t/m e, alsmede tot schadevergoeding jegens Europersing ter zake van het
gebruik van door of vanwege opdrachtgever toegezonden tekeningen, of andere zaken
respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
14.5 Opdrachtgever vrijwaart Europersing voor aanspraken van derden ter zake van een
overschrijding van de uitvoeringstermijn door Europersing.

Artikel 15. Afwijkingen

15.1 Indien omstandigheden, welke Europersing tevoren niet bekend waren noch redelijkerwijs bekend behoefden te zijn, wijziging van de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk maken, zijn de eventuele kosten, vermeerderd met een redelijke opslag, voor rekening van opdrachtgever.
15.2 Indien de wijze van uitvoering van de werkzaamheden aan Europersing door opdrachtgever worden voorgeschreven alsmede indien tijdens de uitvoering der werkzaamheden aan Europersing door opdrachtgever aanwijzingen te dien aanzien worden gegeven, staat Europersing slechts in voor een uitvoering der werkzaamheden conform de door Europersing ontvangen voorschriften en aanwijzingen.

Artikel 16 Garantie:

16.1 Europersing staat in voor de deugdelijke uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte
van materiaal voor zover Europersing vrij was in de keuze daarvan..
16.2 Bij ondeugdelijke levering heeft Europersing het recht om na franco retournering van
de ondeugdelijke zaak opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren,
dan wel tot herlevering over te gaan.
16.3 Opdrachtgever dient te allen tijde Europersing de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek
te herstellen. Hierbij komen kosten zoals t.g.v. productiestilstand of uitval voor rekening van de
opdrachtgever.
16.4 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of
onjuist onderhoud, of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever
zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.
16.5 De garantieperiode begint op de dag van oplevering van het werk en eindigt 12 maanden nadat het gehele project waarvan het werk deel uitmaakt, aanvaard en in bedrijf gesteld is door (de opdrachtgever van) onderaannemer. Delen van het werk die krachtens een garantieverplichting van de opdrachtgever zijn veranderd, hersteld of vervangen, zullen separaat door onderaannemer worden aanvaard. De garantieperiode voor deze delen bedraagt eveneens 12 maanden vanaf de datum van de desbetreffende aanvaarding.

Artikel 17 Verborgen gebreken:

De firma Europersing kan uitstuitend aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen in het werk welke aan de dag treden na het verstrijken van de garantietermijn, indien het werk niet de eigenschappen bezit die (de opdrachtgever van) opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten, gedurende 12 maanden na afloop van de garantie termijn.


Artikel 18 Overmacht:

18.1 In geval van overmacht, is Europersing bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de
uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide
staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe
door Europersing gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. Europersing zal opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen als zich overmacht voordoet.
18.2 Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Europersing bij het sluiten
van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en/ of die hij niet kende,
dit in de ruimste zin bedoeld en die tot gevolg hebben dat Europersing (tijdelijk) zijn
verplichting(en) niet kan nakomen. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door
leveranciers van Europersing aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand,
stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of
handelsverboden.

Artikel 19 Verzekeringen:

Ingeval Europersing medeverzekerde is in een door opdrachtgever afgesloten verzekering,
kan in de relatie opdrachtgever/Europersing het "eigen risico" van Europersing per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, die voortvloeien uit eenzelfde oorzaak, nimmer meer
bedragen dan 5% van de prijs van de aanneemsom tot een maximum van € 2.500,00.

Artikel 20 Facturering en betaling:

20.1 De facturering geschiedt wekelijks na oplevering van het werk De verrekening van meer- en minderwerk kan gelijktijdig met de facturering van de werkzaamheden plaatsvinden. Bij opdrachten op basis van eenheidsprijzen en/of regieprijzen kan het alsdan verschuldigde wekelijks worden gefactureerd.
20.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Klachten over facturen dienen
binnen tien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Opdrachtgever verliest alle
rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet
binnen tien dagen na ontvangst van de factuur heeft gereclameerd en/of hij Europersing niet de
gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
20.3 Indien opdrachtgever de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt is hij van rechtswege in
verzuim en de wettelijke rente verschuldigd zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Voorts
zal opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
verschuldigd zijn, welke Europersing zelf maakt. Indien de incasso van de vordering door Europersing in handen van een advocaat/derde wordt gegeven, zal opdrachtgever de door de advocaat/derde aan Europersing in rekening te brengen kosten moeten vergoeden. Deze kosten betreffen de buitengerechtelijke kosten volgens tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
20.4 Indien opdrachtgever in verzuim is en/of Europersing na het sluiten van de overeenkomst
goede gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen
zal voldoen, zal Europersing, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en
onverminderd alle hem verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:
a. vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen
b. de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten
c. de overeengekomen betalingstermijnen te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 21 Toepasselijk recht:

21.1 Op alle door Europersing te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering der
werkzaamheden buiten Nederland plaats vindt, het Nederlandse recht en deze voorwaarden van
toepassing.
21.2 Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing wanneer opdrachtgever buiten Nederland is
gevestigd.

Artikel 22 Geschillen:

Alle geschillen en vorderingen, welke naar aanleiding van een overeenkomst tussen
Europersing en opdrachtgever, of naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan uitvloeisel
zijn mochten ontstaan, worden onderworpen aan het oordeel van een Nederlandse rechter.

Artikel 23. Slotbepaling:

Voor zover daar in de overeenkomst niet nadrukkelijk van is afgeweken zijn deze algemene
voorwaarden integraal van toepassing op alle door Europersing aangenomen en aan te
nemen werken.


HOOFDSTUK II. TECHNISCHE BEPALINGEN

Artikel 24. Werkterrein

24.1 Het werkterrein dient aan Europersing ter beschikking te staan:
a. vlak en bereikbaar, zonder obstakels boven, op of in de grond, welke de uitvoering van het werk kunnen verhinderen of bemoeilijken; eventuele obstakels, vreemde voorwerpen of stoffen, welke de voortgang van het werk vertragen of belemmeren, worden door of voor rekening en risico van opdrachtgever verwijderd;
b. Bevinden de werkzaamheden van de firma Europersing zich in de nabijheid van wespennesten en/of eiken processierupsen, dienen deze vooraf verwijderd te worden.
Alle hierdoor ontstane stagnatie, zal bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
c. goed berijdbaar voor vrachtauto's en het materieel van Europersing. Indien verbetering van de ondergrond of gebruik van draglineschotten of rijplaten nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden, zullen deze door of voor rekening van opdrachtgever worden beschikbaar gesteld, aangelegd en verwijderd.
24.2 Schades aan materieel van Europersing, ontstaan door het niet of niet deugdelijk verwijderen van ondergrondse obstakels, worden door opdrachtgever aan Europersing vergoed.

Artikel 25. Ondergrondse hindernissen

25.1 Indien door hindernissen, zoals stenen, steenlagen, hout e.d., moeilijkheden ontstaan bij de uitvoering der werkzaamheden, zal Europersing onverwijld contact opnemen met opdrachtgever voor overleg.
25.2 Indien opdrachtgever voortzetting der werkzaamheden verlangt, is opdrachtgever gehouden Europersing de kosten van alle noodzakelijke voorzieningen - ook wanneer deze in opdracht van Europersing door derden worden uitgevoerd - te vergoeden, daaronder begrepen de kosten van de wachttijden.
25.3 De wachttijden welke verstrijken tijdens het overleg zijn voor rekening van opdrachtgever.
25.4 Indien opdrachtgever geen voortzetting der werkzaamheden verlangt alsmede indien voortzetting der werkzaamheden naar het oordeel van Europersing hetzij door een te geringe kans op succes hetzij door een te grote kans op het ontstaan van onevenredig hoge meerkosten niet verantwoord is, is de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst van rechtswege ontbonden en is opdrachtgever verplicht tot vergoeding van alle door Europersing gemaakte directe en indirecte kosten zonder winstopslag. Opdrachtgever kan in dat geval jegens Europersing geen aanspraken geldend maken tot vergoeding van kosten, schaden en dergelijke, door hem of derden gemaakt of geleden.Artikel 26. Faciliteiten.

26.1 Firmanten van Europersing zullen, zonder dat hiervoor vergoeding van Europersing wordt verlangd, gebruik kunnen maken van schaftruimte, was- en toiletgelegenheid voor zover aanwezig. Indien voorzieningen als hierboven omschreven worden vereist door de directie van het werk of door bevoegde instanties, zullen deze op kosten van opdrachtgever worden getroffen.
26.2 De benodigde ruimte om materialen op te slaan en keten en wagens te plaatsen zal door opdrachtgever, zonder dat hieraan voor Europersing kosten verbonden zijn, op of in de directe nabijheid van het werkterrein beschikbaar worden gesteld.
26.3 Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken worden verkeerssignaleringen, terreinafsluiting, terreinverlichting, verwijderen van insectennesten, bewaking en beveiliging door opdrachtgever verzorgd zonder doorberekening van kosten aan Europersing.